12207682_1922839987940570_1841185464_n
Jogas skolotājs tuvplānā – Evija Branta
10/11/2015
failure_2-wallpaper-1366x768
7. garīgie veiksmes likumi. 5.- NODOMA UN VĒLMES LIKUMS
10/11/2015

7. garīgie veiksmes likumi – 4. MINIMĀLAS PIEPŪLES LIKUMS

motivational_3-wallpaper-1366x768

Dabas gudrība izpaužas viegli un bez piepūles… tā ir bezrūpīga, harmoniska un mīlestības piepildīta.

Ļaujoties harmonijai, priekam un mī­lestībai, mēs bez jebkādas piepūles varam gūt panākumus un veiksmi.

Piepildīts cilvēks zina nemeklējot, redz neskatoties un paveic nedarot.

(Laodzi)

Ceturtais garīgais veiksmes likums ir mini­mālas piepūles likums. Šis likums balstās uz to, ka dabas gudrība izpaužas viegli, bez piepūles un raizēm. Šo principu var saukt par minimālas piepūles vai nepretošanās principu. Līdz ar to tas ir arī harmonijas un mīlestības princips. Ja mēs iemācāmies šo dabas gudrību, vēlmju piepildīšana nesagādā mums nekādas grūtības.

Pavērojot dabu tās izpausmēs, jūs pama­nīsiet, ka tās piepūle ir minimāla. Zāle nepūlas augt, tā vienkārši aug. Zivis nepūlas peldēt, tās vienkārši peld. Puķes nepūlas uzziedēt, tās vienkārši uzzied. Putni necenšas lidot, tie vien­kārši lido. Jo tāda ir viņu patiesā būtība. Zeme nepūlas griezties ap savu asi. Tās būtība ir galvu reibinošā ātrumā griezties ap savu asi un brāzties cauri Visumam. Bērnu būtība ir dzīvot svētlaimē. Saules būtība ir spīdēt. Zvaigžņu būtība ir zaigot un mirdzēt. Un cil­vēku būtība ir viegli un bez piepūles piepildīt savus sapņus.

Senajā Indijas filozofijā vēdismā šo prin­cipu pazīst kā enerģijas ekonomijas principu jeb “dari mazāk un paveic vairāk”. Tu vari sasniegt līmeni, kad, lai kaut ko paveiktu, tev nekas nav jādara. Pietiek ar neskaidru domu, kura atrod savu izpausmi, neprasot no tevis ne mazāko piepūli. Tas, ko mēs parasti saucam par brīnumu, patiesībā nav nekas cits kā mi­nimālas piepūles likuma izpausme.

Dabas gudrība izpaužas bez piepūles, bez pretrunām un spontāni. Tā nav lineāra, tā ir intuitīva, holistiska un svētīga. Un ja tu dzīvo saskaņā ar dabu, ja tu esi izpratis savu pa­tieso būtību, tu vari īstenot minimālas pie­pūles likumu.

Ja tavas rīcības pamatā ir mīlestība, tā no tevis prasa ļoti maz piepūles, jo mīlestība ir da­bas satvars. Ja tu tiecies pēc varas un kontroles pār citiem, tu izšķied ļoti daudz savas enerģi­jas. Ja tu egoisma vadīts tiecies pēc naudas vai varas, tā vietā, lai baudītu laimi šeit un tagad, tu izšķied enerģiju, mēģinot satvert laimes ilū­ziju. Ja tu dzenies pēc naudas tikai un vienīgi sevis paša dēļ, tu aizsprosto pie tevis plūstošās enerģijas straumi un iejaucies dabas gudrības izpausmēs. Savukārt, ja tavas rīcības pamatā ir mīlestība, tava enerģija vairojas un krājas un uzkrātos enerģijas pārpalikumus tu vari iz­mantot, lai sasniegtu visu, ko vien vēlies, to­starp turību un bagātību, kas nezina robežu.

Iedomājies, ka tavs ķermenis ir ierīce, ar kuru kontrolē enerģiju. Iedomājies, ka šī ierīce spēj gan radīt, gan uzglabāt, gan patērēt ener­ģiju. Ja tu zini, kā radīt, uzglabāt, lietderīgi patērēt enerģiju, tad tev piemīt arī spēja iegūt jebkāda apmēra turību. Visvairāk enerģijas tu patērē, izdabājot savam ego. Ja tu meklē at­skaites punktus savā ego, ja tu tiecies pēc va­ras un kontroles pār citiem cilvēkiem vai ari ja tev vajadzīga citu cilvēku atzinība, tu savu enerģiju izšķied nelietderīgi.

Atbrīvo enerģiju un tu varēsi to izmantot lai radītu visu, ko vien vēlies. Tikai tad, ja tu meklē atskaites punktus savā garā, ja tu esi imūns pret kritiku un nebaidies no izaicināju­miem, tavā rīcībā ir mīlestības spēks un tu spēj radoši izmantot savu enerģiju, lai baudītu pār­pilnību un evolūciju.

Grāmatā “Sapņošanas māksla” Dons Huans saka Karlosam Kastaņedam: “…mēs izšķiežam lielāko daļu savas enerģijas, lai no­sargātu savu svarīgumu… Ja vien mēs spētu zaudēt daļiņu šī svarīguma, mēs piedzīvotu di­vas neparastas lietas. Pirmkārt, mēs vairs ne­šķiestu enerģiju, lai uzturētu iluzoro mītu par savu lieliskumu. Un, otrkārt, mēs nodrošinātu sev pietiekami daudz enerģijas, lai… notvertu Visuma lieliskuma mirklīgo skaistumu.”

Minimālas piepūles likums sastāv no trim pantiem — trim lietām, ko tu vari darīt, lai īs­tenotu “dari mazāk un paveic vairāk” principu. Pirmais pants saucas pieņemšana. Pieņemšana nozīmē, ka tu apņemies: “Šodien es pieņem­šu cilvēkus, situācijas, apstākļus un notikumus

tādus, kādi tie ir.” Tas nozīmē apzināties, ka šis mirklis ir tāds, kādam tam jābūt, jo viss Vi­sums ir tāds, kādam tam jābūt. Mirklis, kuru tu pašreiz izdzīvo, ir visu pagātnē pieredzēto mirkļu kulminācija. Šis mirklis ir tāds, kāds tas ir, jo viss Visums ir tāds, kāds tas ir.

Ja tu cīnies ar pašreizējo mirkli, tu cīnies ar Visumu. Tāpēc tu vari pieņemt lēmumu, ka šodien tu necīnīsies ar Visumu tā izpausmē — šajā mirklī. Tas nozīmē, ka tu pilnībā pieņemsi šo mirkli. Tu pieņemsi lietas tādas, kādas tās ir, nevis tādas, kādas tu šajā mirklī tās gri­bētu. Šī apziņa ir ļoti svarīga. Tu vari vēlēties, lai nākotnē viss būtu savādāk, bet šis brīdis tev jāpieņem tāds, kāds tas ir.

Ja tevi samulsinājis vai sarūgtinājis kāds cilvēks vai kāda situācija, atceries, ka tu reaģē nevis uz cilvēkiem vai situācijām, bet gan uz to, ko jūti pret konkrēto cilvēku vai situāciju. Tās ir tavas jūtas, un citi pie tām nav vainīgi. Kad tu to esi sapratis un apzinājies, tu spēj uz­ņemties atbildību par savām jūtām un izjūtām un mainīt tās. Un ja tu spēj lietas pieņemt tādas, kādas tās ir, tu spēj uzņemties atbildību par situāciju, kurā esi nokļuvis, un visiem no­tikumiem, kurus tu uztver kā problēmas.

Tādējādi esam nonākuši pie minimālas pie­pūles likuma otrā panta — atbildības. Ko tad īsti nozīmē vārds atbildība} Atbildība neuz­skatīt, ka tu pats vai kāds cits, vainojams pie tā, ka izveidojusies noteikta situācija. Ja tu esi pieņēmis konkrētos apstākļus, notikumu un problēmu, tad atbildība nozīmē spēju rado­ši reaģēt uz situāciju tādu, kāda tā izveido­jusies. Katrā problēmā slēpjas iespēja. Ja tu to apzinies, tu vari izmantot situāciju, lai vērstu to par labu vai gūtu no tās kādu labumu.

Ja tu to spēsi, katra it kā nelabvēlīga situā­cija kļūs par iespēju radīt kaut ko jaunu un skaistu un katrs spīdzinātājs vai tirāns kļūs par tavu skolotāju. Realitāte nav nekas cits kā interpretācija. Un ja tu izdari izvēli interpretēt realitāti šādā veidā, tev būs daudz skolotāju un daudz iespēju.

Satiekoties ar tirānu, mocītāju, skolotāju, draugu vai ienaidnieku (kas patiesībā ir viens un tas pats), atceries, ka šis brīdis ir tāds, kādam tam jābūt. Lai kādas arī šobrīd nebūtu

tavas attiecības, tās ir tieši tādas, kādas tev šobrīd vajadzīgas. Aiz visiem notikumiem slēpjas kāda vēsts, kas kalpo tavai izaugsmei.

Trešais minimālas piepūles likuma pants ir neaizsargātība, kas nozīmē, ka tavā apziņā nav vēlmes aizstāvēties un tu neizjūti vajadzību pierunāt un pārliecināt citus par sava viedokļa pareizību. Pavēro cilvēkus sev apkārt, un tu ieraudzīsi, ka deviņdesmit deviņus procentus sava laika viņi patērē pierādot, ka viņiem ir taisnība. Ja tu izskaudīsi sevī vajadzību aiz­stāvēt savu viedokli, tev būs milzīga enerģijas rezerve, kuru tu līdz šim izniekoji.

Aizstāvoties, vainojot citus un atsakoties pieņemt šo mirkli un ļauties tam, tu pakļauj savu dzīvi pretestībai. Saskaroties ar pretes­tību, atceries, ka, gadījumā, ja tu pretosies un cīnīsies, pretestība kļūs tikai izteiktāka. Tu ta­ču negribi būt kā liels ozols, kas vētrā sašķeļas un sabrūk. Tu drīzāk gribi būt elastīgs kā niedre, kas liecas un pārcieš vētru.

Atturies no sava viedokļa aizstāvēšanas. Ja tev nekas nav jāaizstāv, neļauj izcelties strī­dam. Ja tu nekad necīnīsies un nepretosies, tu spēsi pilnībā izbaudīt tagadni, kas tev dāvāta. Reiz kāds man teica: “Pagātne ir vēsture, nā­kotne — mistērija, bet tagadne — dāvana.”

Ja tu spēj pieņemt tagadni un saplūst ar to, tu sapratīsi, ka ikvienā dzīvā būtnē trīsuļo ek­stāzes uguntiņa, liesmiņa, dzirkstelīte. Saska­tījis šo gara triumfu ikvienā dzīvā būtnē un satuvinājies ar to, tu kļūsi līksms un nometīsi smagās aizstāvības, aizvainojuma un sarūgti­nājuma bruņas. Tikai tā tu vari gūt sirdsmieru, kļūt bezrūpīgs, priecīgs un brīvs.

Šī līksmā un vienkāršā brīvība ļaus tev sa­prast, ka visu, ko vien tu vēlies, tu vari gūt, kad vien pats to vēlies, jo tu to gribēsi aiz lai­mes, nevis aiz bailēm vai rūpēm. Tev nav jātais­nojas. Dari savu nodomu zināmu sev pašam, un ikviens dzīves brīdis nesīs tev piepildījumu, baudu, prieku un brīvību.

Apņemies nostāties uz nepretošanās takas. Ejot pa šo ceļu, spontāni, bez piepūles un bez pretrunām atklājas dabas gudrība. Kad būsi panācis smalko pieņemšanas, atbildības un nepretošanās kombināciju, tu jutīsi, cik viegls ir dzīves plūdums.

Ja tu būsi atvērts visiem viedokļiem un stūrgalvīgi neturēsies pie viena noteikta uz­skata, tavi sapņi un vēlmes saplūdīs ar dabas vēlmēm. Un tad tu varēsi ļaut vaļu saviem ne­kam nepiesaistītajiem nodomiem, un tev ti­kai vajadzēs pagaidīt, līdz pienāks īstais brīdis, kad tavām vēlmēm pāraugt īstenībā. Esi mie­rīgs. Kad pienāks īstais laiks, tavas vēlmes pa­šas atradīs izpausmi, jo to paredz minimālas piepūles likums.

MINIMĀLAS PIEPŪLES LIKUMA ĪSTENOŠANA

Es īstenošu minimālas piepūles likumu, apņemoties, ka:

1) Es iemācīšos pieņemt. Šodien es pieņemšu cilvēkus, situācijas, apstākļus un noti­kumus tādus, kādi tie ir. Es apzināšos, ka šis brīdis ir tieši tāds, kādam tam jābūt, jo viss Visums ir tāds, kādam tam jābūt. Es nepre­tošos Visumam, pretojoties šim brīdim. Es pil­nībā pieņemšu itin visu. Es pieņemšu lietas tādas, kādas tās konkrētajā brīdī ir, nevis tā­das, kādas es tās gribētu.

2) Pieņēmis brīdi tādu, kāds tas ir, es uz-ņemšos atbildību par situāciju, kurā esmu no­kļuvis, un par visām lietām, kuras es uztveru kā problēmas. Es apzināšos, ka uzņemties at­bildību nozīmē nevainot neko un nevienu, tai skaitā sevi pašu, par situāciju, kurā esmu. Tā­pat es arī apzināšos, ka aiz katras problēmas slēpjas iespēja, un, ja es spēšu to saskatīt, tad es varēšu izmantot šo situāciju, lai gūtu no tas kādu labumu.

3) Šodien es apzināti nekam nepretošos. Es atturēšos no sava viedokļa aizstāvēšanas. Es ne­jutīšu vajadzību pārliecināt un pierunāt citus pieņemt manus uzskatus. Es būšu atvērts vi­siem viedokļiem un stūrgalvīgi neturēšos pie viena noteikta uzskata.

Avots: Dīpaks Čopra, “7 garīgie veiksmes likumi.”

Slow Life
Slow Life
Jogiska dzīvesveida žurnāls, kas raksta par jogu, uzturu, attiecībām un dzīvi caur citu prizmu. Lai iedvesmotu tevi apstādināt ikdienas skrējienu, elpot un dzīvot ar pilnu krūti un izbaudīt dzīvi šeit un tagad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TheYogaShop. //]]>