1-003
Jogas skolotājs tuvplānā – Sanita Rībena
10/11/2015
FB_IMG_1423195298592
Patandžali 8 jogas pakāpes
11/11/2015

7.garīgie veiksmes likumi. 7. DHARMAS JEB DZĪVES MĒRĶA LIKUMS

http://allwallpapersfree.blogspot.com

Katram ir kāds dzīves uzdevums… kāda vienreizēja dāvana vai talants, ko dot citiem.

Ja mēs izmantojam savu talantu, lai kalpotu citiem, mēs iepazīstam arī paši sava gara ekstāzi un triumfu, kas ir visu mērķu mērķis.

Kad tu strādā, tu esi stabule, caur kuras sirdi plūs­tot stundu čuksti pārvēršas par mūziku.

…Ko nozīmē strādāt ar mīlestību? Tas nozīmē aust audumu no savas sirds pavedieniem, it kā tavu mīļoto nāktos tērpt šai audumā.

(Halīls Džibrāns, “Pravietis”)

 

Septītais garīgais likums ir dbarmas likums. Vārds “dharma” tulkojumā no sanskrita no­zīmē “dzīves mērķis.” Dharmas likumā teikts, ka mums dota mūsu fiziskā izpausme, lai mēs varētu izpildīt savu uzdevumu. Visu iespēju valstība pēc savas būtības ir dievišķa. Die­višķais ieguvis cilvēka veidolu, lai veiktu kādu uzdevumu.

Saskaņā ar šo likumu tev ir piemīt unikāls talants, kas jāizmanto unikālā veidā. Noteikti ir kaut kas, ko tu vari izdarīt labāk nekā jeb­kurš cits pasaulē. Katram unikālajam talantam un tā izmantošanai ir ari īpašas vajadzības. Ja tās atbilst tava talanta radošajai izpausmei, rodas dzirkstele, no kuras var rasties turība un pārticība. Izmantojot savu talantu, lai piepil­dītu savas vajadzības, tu radi turību un vairo pārticību.

Ja bērniem jau mazotnē iemācītu šādu uz­tveri, mēs redzētu, kādu iespaidu tā atstāj uz viņu dzīvi. Saviem bērniem es to iemācīju. Es nepārtraukti atkārtoju, ka viņu esībai ir kāds iemesls, kas viņiem pašiem jānoskaidro. Viņi to dzirdēja no četru gadu vecuma. Šajā pašā laikā es viņiem mācīju arī meditēt un teicu: “Es ne­gribu, lai jūs jebkad uztrauktos par iztikas pel­nīšanu. Ja pieauguši jūs nespēsiet paši nopelnīt sev iztiku, es jūs uzturēšu, tāpēc neraizējieties par to. Es negribu, lai skolā jūs par katru cenu censtos būt labākie. Es negribu, lai jūs par katru cenu censtos nopelnīt tikai labas atzī­mes un iestāties labākajās universitātēs. Bet es gribu, lai jūs reizēm sev pajautātu: “Kā es varu kalpot cilvēcei, izmantojot savu talantu?” Jo jums noteikti ir kāds talants, kura nav nevie­nam citam, un tikai jūs spējat likt to lietā.” Un gala rezultātā viņi mācījās labākajās skolās, pelnīja tikai labas atzīmes un kā studenti jau spēja sevi pilnībā materiāli nodrošināt, jo viņi centās izzināt, ko viņi var dot. Un tā jau ari ir dharmas likuma būtība.

 

Dharmas likumam ir trīs daļas. Pirmā pa­redz to, ka ikviens no mums dzīvo šajā pasaulē, lai izprastu savu patieso būtību, lai pats nonāktu pie secinājuma, ka mūsu patiesā būtība ir garīga, ka mēs patiesībā esam garīgas būtnes un ka mūsu fiziskais ķermenis ir tikai izpausmes veids. Mēs neesam cilvēki, kas laiku pa laikam gūst garīgu pieredzi. Gluži pretēji — mēs esam garīgas būt­nes, kas laiku pa laikam gūst cilvēcisku pieredzi.

Mums katram dots uzdevums atrast un iz­prast savu garīgo būtību. Tas ir pirmais solis ceļā uz dharmas likuma īstenošanu. Katram pa­šam no mums jāapzinās, ka mūsos ir dieva vai dievietes embrijs, kas grib piedzimt, lai mēs varētu paust savu dievišķumu.

Otrais solis ceļā uz dharmas likuma īste­nošanu ir mūsu unikālo talantu izmantošana. Dharmas likumā teikts, ka ikvienam cilvēkam piemīt kāds unikāls talants. Tev ir talants, ku­ram ir tik unikāla izpausme, ka uz šīs planētas nav neviena, kuram būtu šis talants un kurš prastu to likt lietā. Tas nozīmē, ka ir kaut kas, ko tu vari darīt labāk nekā jebkurš cits uz šīs planētas. Un to darot, tu aizmirsti par laiku. Sava unikālā talanta vai, kā tas ir vairumā ga­dījumu, talantu īstenošanas procesa laikā tavu apziņu neierobežo laiks.

Trešais solis ceļā uz dharmas likuma īste­nošanu ir kalpošana cilvēcei. Tas nozīmē kal­pot saviem līdzcilvēkiem un uzdot sev jautājumu: “Kā es varu palīdzēt? Kā es varu palīdzēt visiem tiem cilvēkiem, kurus pazīstu?” Apvie­nojot spēju īstenot savu unikālo talantu ar kal­pošanu cilvēcei, tu dzīvo pilnīgā saskaņā ar dharmas likumu. Ja tam visam pievienojas sava garīguma, visu iespēju valstības izpratne, tad nav iespējams negūt neierobežotu pārticību, jo tas ir vienīgais veids, kā pie tās tikt.

Šī pārticība nav īslaicīga un pārejoša. Pa­teicoties tavam unikālajam talantam, veidam, kādā tu to izmanto, kalpošanai un palīdzībai taviem līdzcilvēkiem, ko tu veicini, uzdodot

jautājumu: “Kā es varu palīdzēt?” un nevis “Kāds man no tā labums?”, tā ir ilgstoša un noturīga.

Jautājums “kāds man no tā labums?” ir raksturīgs ego iekšējam dialogam, jautājums “Kā varu palīdzēt?” — gara iekšējam dialo­gam. Gars ir tā apziņas daļa, kura cilvēkam liek apzināties savu saistību ar Visumu. Pārstājot uzdot jautājumu “kāds man no tā labums?” un tā vietā jautājot “kā es varu palīdzēt?”, tu no ego līmeņa automātiski noklusti gara lī­menī. Vislabāk garīgo līmeni var sasniegt me­ditējot, taču arī ar jautājuma “kā es varu palīdzēt?” palīdzību tu vari piekļūt garam — tai tavas apziņas daļai, kas ļauj tev just saikni ar Visumu.

Ja tu vēlies gūt maksimālu labumu no dharmas likuma, tev jāapņemas, sakot:

piekopjot garīgumu, es meklēšu savu aug­stāko būtību, kas stāv pāri ego;

es atklāšu savus unikālos talantus, un to darīšu ar baudu, jo baudu man sagādās apziņas neierobežotība laikā, kas man ļaus sa­sniegt svētlaimi;

Es uzdošu sev jautājumu, kā es vislabāk varu kalpot cilvēcei. Es atbildēšu uz šo jau­tājumu un tad sākšu rīkoties. Es izmantošu savu talantu, lai kalpotu saviem līdzcilvēkiem. Savas vēlmes es apvienošu ar palīdzību un kal­pošanu citiem.

Apsēdies un pieraksti atbildes uz diviem jautājumiem:

Ja tev būtu pietiekami daudz naudas, ja tev būtu visa pasaules nauda un pietiekami daudz laika, ko tu darītu?

Ja tu izvēlētos darīt to, ko pašlaik dari, tad tu esi atradis savu dharmu, jo tu savu darbu veic ar mīlestību un tu izmanto tikai tev vie­nam dotos talantus. Un tad uzdod sev otru jautājumu: Kā es vislabāk varu kalpot cilvē­cei? Atbildi uz šo jautājumu un sāc rīkoties.

Atklāj savu dievišķumu, atklāj savu uni­kālo, tikai tev doto talantu, izmanto to, lai kalpotu cilvēcei, un tev būs viss, ko vien vē­lies. Kad tavas radošās izpausmes saskan ar cilvēces vajadzībām, tad labklājība pati atradīs savu izpausmi un iegūs savu materiālo formu. Tu sāksi just, ka tava dzīve ir brīnumaina dievišķā izpausme, un ne jau tikai reizēm, bet visu laiku. Tu zināsi, kas ir patiess prieks, un kas — patiesa veiksme, jo kā viens, tā otrs ir tava gara triumfs.

DHARMAS JEB DZĪVES UZDEVUMA LIKUMA ĪSTENOŠANA

Es īstenošu dharmas jeb dzīves uzdevuma  likumu, ap­ņemoties, ka:

  • Šodien es lološu dievu vai dievieti, ku­ras iedīgļi slēpjas dziļi manā dvēselē. Es pie­vērsīšu uzmanību šim garam manī, kas dod dzīvību gan manam prātam, gan ķermenim. Es modināšu sevi dziļajam mieram, kas ir manā sirdī. Laika ierobežotajā pieredzē mani pava­dīs mūžīgās esības apziņa.
  • Es izveidošu savu unikālo talantu sarak­stu. Un otru sarakstu ar to, ko man patīk da­rīt, izmantojot savu talantu. Liekot lietā talantu un kalpojot cilvēcei, es zaudēju laika izjūtu un kā manā, tā manu līdzcilvēku dzīvē ienāk pār­ticība.
  • Katru dienu es sev uzdošu jautājumus “Kā es varu palīdzēt?” un “Kā es varu kalpot?” Atbildes palīdzes man ar mīlestību kalpot saviem līdzcilvēkiem.

 

Nobeigums

Es gribu zināt Dieva domas… viss pārējais ir sīkumi.

(Alberts Einšteins)

Visuma prāts ar milzīgu precizitāti un ne­lokāmu gudrību vada visu, kas notiek uz miljardiem galaktiku. Tā ir augstākā un ab­solūtā gudrība, un tā ir ikvienā dzīvības pa­vedienā: no vismazākā līdz vislielākajam, no atoma līdz kosmosam. Viss, kas pastāv, ir šīs gudrības izpausme. Šī gudrība darbojas, bal­stoties uz septiņiem garīgajiem veiksmes li­kumiem.

Katra cilvēka šūna darbojas saskaņā ar šiem likumiem. Katra šūna neatkarīgi no tā, kurā ķermeņa daļā tā atrodas, ir dzimusi visu iespēju valstībā. DNS ir ļoti labs visu iespēju piemērs: tā ir visu iespēju materiālā izpausme. Katrā šū­nā DNS darbojas savādāk, lai izpildītu kon­krētās šūnas īpašās vajadzības.

Katra šūna pilda arī došanas likumu. Šūna var dzīvot un būt vesela tikai tad, ja tā ir līdzsvarā. Līdzsvars izpaužas kā piepildījums un harmonija, un to var panākt ar nemitīgu došanu un ņemšanu. Katra šūna dodot atbal­sta citu šūnu un kaut ko saņem no pretī. Šī plūsma starp šūnām nekad neapstājas. Bez šīs riņķošanas šūnas nevarētu pastāvēt.

Katra šūna darbojas arī saskaņā ar karmas likumu, jo tā ir spējīga pareizi reaģēt uz jeb­kuru situāciju.

Sūnas īsteno arī minimālas piepūles likumu. Tās klusi un produktīvi dara savu darāmo, pa­šas būdamas mierīgas un tomēr gatavas uz visu.

Runājot par nodoma un vēlmes likumu, katras šūnas nodoms paļaujas uz neierobe­žoto organizējošo dabas gudrības spēku. Pat visvienkāršākais nodoms, piemēram, cukura molekulas metabolizācija, aizsāk veselu virkni organisma darbību — pareizajā brīdī jāsaražo noteikts skaits hormonu, lai cukura molekulu pārvērstu par enerģiju.

Un katra šūna darbojas arī saskaņā ar ne­pieķeršanās likumu. Tās nekad nav pieķērušās

savu darbību rezultātam. Tās neminstinās un nekavējas, jo katra darbība balstīta uz dzīves un tagadnes apziņu.

Katra šūna īsteno arī dbarmas likumu. Kat­rai jāapzinās sava būtība, sava izcelsme, tai jākalpo citām šūnām un jāīsteno tikai viņām vien dotie talanti. Visas šūnas ir dzimušas visu iespēju valstībā. Un, tā kā tās ir saslēgtas ar šo kosmisko datoru, tām ir iespējams izmantot savu talantu bez pūlēm un aizmirstot par laiku. Tikai izmantojot savus talantus, tās var sa­glabāt pašas savu un visa organisma līdzsvaru. Ikviena ķermeņa šūna uzdod jautājumu “kā es varu palīdzēt?” Sirds šūnas vēlas palīdzēt imūn-sistēmas šūnām, kuras savukārt grib palīdzēt kuņģa un plaušu šūnām, bet smadzeņu šūnas palīdz un ieklausās pilnīgi visās šūnās.

Mūsu organisma šūnu piemērs ļauj mums saskatīt visneparastāko un reizē visiedarbīgāko septiņu garīgo veiksmes likumu izpausmi. Tā ir dabas gudrības izpausme. Tās jau arī ir Dieva domas, un viss pārējais ir sīkumi.

Septiņi garīgie veiksmes likumi ļaus tev iepazīt pašam sevi. Ja tu rīkosies saskaņā ar grāmatā sniegtajiem ieteikumiem, tu sapratīsi, ka vari gūt visu, ko vēlies — bagātību, naudu un veiksmi, visu, ko vēlies. Tavā dzīvē vairo­sies prieks un labklājība, jo šie likumi ir arī garīgie dzīves likumi, kas dzīvošanu padara tā vērtu.

Likumus vēlams piemērot šādā secībā, kas ļaus jums tos arī labāk atcerēties: visu iespēju likumu var izprast ar klusuma, meditācijas, ne-vērtēšanas, saskarsmes ar dabu palīdzību, taču to īsteno ar došanas likumu. Tev jāiemācās dot to, ko tu pats meklē. Ja tu tiecies pēc bagā­tības, sniedz to citiem, ja pēc naudas — dod naudu, ja meklē mīlestību, atzinību un sir­snību — dod arī tu pats mīlestību.

Pildot došanas likumu, tu sāc pildīt arī karmas likumu. Tu radi labu karmu, un laba karma dzīvi padara vieglāku. Tu pamanīsi, ka vēlmju piepildīšana vairs neprasīs no tevis tik daudz pūļu, un tu automātiski izpratīsi mini­mālas piepūles likumu. Kad viss notiek viegli un neprasa piepūli, tu sāc izprast arī nodoma un vēl­mes likumu. Minimāla piepūle vēlmju īstenoša­nā atvieglo nepieķeršanās likuma īstenošanu.

Visbeidzot, kad esi sācis izprast visus šos likumus, tu vari sākt domāt par savas dzīves uzdevumu, kas ved tevi arī pie dharmas likuma. Ar šī likuma palīdzību, izmantojot savus uni­kālos talantus un palīdzot piepildīt līdzcilvēku vajadzības, tu pats sāc radīt visu, ko vēlies. Tu kļūsti bezrūpīgs, priecīgs, un tava dzīve kļūst par patiesas mīlestības izpausmi.

 

Mēs esam ceļotāji, kas devušies kosmiskā ceļojumā — zvaigžņu putekļi, kas grie­žas un dejo bezgalības virpuļos un mutuļos. Dzīvība ir mūžīga, bet tās izpausmes — nīcī­gas, īslaicīgas un pārejošas. Budisma pamat­licējs Gautama Buda reiz teicis:

 

“Mūsu esība ir tikpat īsa cik rudenīgie mākoņi.

Es raugos, kā dzimst un mirst būtnes, un man liekas, ka es skatos deju.

Dzīve ir kā zibens atspulgs debesīs, tā aiz­plūst kā straume no stāva kalna.”

Uz brīdi mēs esam apstājušies, lai satiktu cits citu, lai iepazītos, lai mīlētu, lai dalītos cits ar citu. Šis mirklis ir dārgs, bet tas nav bezgalīgs. Tas ir mirklis mūžībā. Rūpējoties cits par citu, daloties sirdsmierā un mīlestībā, mēs cits citam dāvāsim prieku un nodroši­nāsim pārticību. Un tad mēs varēsim teikt, ka ir bijis vērts piedzīvot šo mirkli.

Avots: Dīpaks Čopra: “7 garīgie veiksmes likumi.”

Slow Life
Slow Life
Jogiska dzīvesveida žurnāls, kas raksta par jogu, uzturu, attiecībām un dzīvi caur citu prizmu. Lai iedvesmotu tevi apstādināt ikdienas skrējienu, elpot un dzīvot ar pilnu krūti un izbaudīt dzīvi šeit un tagad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TheYogaShop. //]]>